نرم افزار یکپارچه ERP "مبنو"

نرم‌افزار یکپارچه ERP تحت وب

مبنو یک نرم‌افزار ERP جامع و تحت وب است که با زیر سیستم‌هایی که دارد، می‌تواند نیازهای شرکت‌های بازرگانی، خدماتی و تولیدی را مرتفع کند. زیرسیستم‌های آن شامل حسابداری مالی، انبار، خزانه‌داری، حقوق و دستمزد، اتوماسیون اداری، خرید، فروش و جمع‌داری و دارایی ثابت اموال و... است.

نرم افزار مبنو با شناختی که از فرآیندهای متنوع مالی در کسب و کارهای مختلف دارد، می‌تواند تمامی نیازهای مالی یک شرکت را شناسایی و مدیریت نماید.


چرا مبنو؟

فرآیندهای شرکت شما را می‌شناسیم و از گزارشات مورد نیاز شما آگاهیم!

 • مبتنی بر فـرآینـد
 • گـزارشـات داینـامیک
 • تجربه استقرار و کاربری در صنایع مختلف       یکپارچگی در تمام سطوح


      ارائه‌ی گزارشات متنوع


     امنیت و سرعت بالا


     تحت وب


      سادگی در کاربری


      تعریف سطوح دسترسی برای کاربران مختلف


 
حسابداری

 • درج انـــواع کدینگ بازرگانی، تولــــیدی، خدمــــاتی و پیمانکاری
 • گـــــزارش گــــردش حساب و مانده حســــاب در تمــامی سطوح به تفکــیک دلـخـــواه
 • تبدیل ارزهای مخـــتلف به ارز پایه در عملـــیات تجـــاری و صدور گزارش‌گیری دفــاتر و تراز در تمــامی سطوح کدینگ حسابداری
 • گـــــــزارش ســــود و زيــان به صــــورت لحظه‌ای و مابیــن تاریـــخ
 • پیوســت ضـمیمه به اســـناد حســـــابـداری
 • ثـــــبــــت دفـــــــــــاتــــــر قـــــــــــــانــــــــونــی
 • عملیات پایان سال مالی به شکل خودکار
 • ســـــنـد تـســـعــیر ارز
 • صدور مکانیزه اسـناد
 • گزارش مرور حساب‌ها
 
خزانه‌داری (دریافت و پرداخت)
 • گــــزارش از مانده و گـــــردش حساب‌های بانکــی و صندوق به تفکیک
 • دریافت و پرداخت از طریق چک، حواله، وجه نقد و دستگاه کارت خوان
 • امکان دریافت صورتحساب بانک و تهیه مغایرت بانکی خودکار
 • امـــــکان راس‌گیری دریافــت‌ها و پرداخـت‌ها
 • دریـــــافت و پــــــــرداخت چک‌های تضـــمینی
 • امــــــکان تســــــویه دســـــتگاه کــارت‌خــــوان
 • واریزی نامشخص / اصلاح واریزی نامشخص
 • ثبت تمـــــامی فـــــــرایند‌های گـــــردش چـــک
 • لیست چک‌های سررسید شده و در جریان وصول
 • کنترل مانده منفی حساب‌های بانک و صندوق
 • تهـــــیه‌ی فـــــــایل واگـــذاری اســـناد به بانک
 • صــــــدور چــــــک حــقــــــوق و دســــــتــمـــــــزد

 
خرید
 • امکان ثبت اسناد مـــالی خرید مبتنی بر فرایندهای داینامیک شامل
  1. درخواست خرید
  2. پیـــش فـــــاکــتور خرید
  3. فــاکــــتـور خرید
  4. فاکتور برگــشت از خرید
 • امکان محاسبه‌ی جوایز، مالیات بر ارزش افزوده و تخفیفات در اسناد خرید
 • درخــواست مــکانیزه کالا از تامین‌کننده مبتنی بر روش‌های تجربه شده
 • برقراری ارتباط با سیستم حسابداری مالی و انبار
 • امکان تسویه اسناد خرید به صورت مرحله‌ای و کلی در سیستم خزانه‌داری
 • امکان راس‌گــیری از فاکــــتورهای خــــرید و پــرداخـــت مبتــنی بر آن

 
فروش
 • صـــدور اســـناد فـــروش مبتنی بر فـــرایندهای قابل تعـــریف شامل
  1. ســــفــارش
  2. پیش فـــاکتور
  3. فـــاکتـــور
  4. بــرگشت از فــروش
 • تعریف انواع مختلف فروش و صدور اعلامیه قیمت بر اساس نوع فروش
 • تعریف بخشنامه‌های متنوع تخفیفی مبتنی بر شرایط مورد نیاز، تعریف اشانتیون، جایزه و مشخص نمودن نحوه محاسبه آن‌ها در اسناد مالی
 • صـــدور صـورتحســـاب مشـــتریان
 • امـــکان افزودن اضــــافات و کـســـورات متنوع به اســناد فروش
 • یکپارچـگی اطلاعات بین انبـــــار و فـــروش و دریــافت و پــــرداخــت
 • امکان تهـــیه فایل خــــرید و فــــروش فصـــلی، نمـــودارهای فــروش (ماهانه/روزانه)، سود و زیان فروش و گزارش تجزیه سنی بدهکاران
 • اعتــبار سنـجی مشــتریان و کنتــرل آن در لحظه‌ی صــدور فــاکـتور
 • گـزارش وضعیت و دید360 هر مشتری، نمایش کلیه مراوردات مـالی، ســـفارشات، خــــریدهای قبلی، سفـــارشات فـــاکتور نشده، وضــعیت اعتبار و...
 • تعریف اهداف فروش، گزارشات لحظه ای و گرافیکی از میزان نیل به هدف و انحراف از آن
 • امکان تعریف فرمول‌های پیچیده پورسانت فروش و حق السعی
 • امــکان اســـتفاده از حــــالت‌های متعــــدد گـــزارش‌گیری و سـاخت داشبوردهای مدیریتی برای کنترل در لحظه وضعیت فروش، دریافت، گزارش فروش به تفکیک کالا، برند، وضعیت دریافت و ...
 • امکان تعریف سهمیه‌بندی فروش برای تیم‌های فروش مختلف، بر حسب نوع کالا و برند و... ، امکان بلاک کردن مشتری
 • تعریف تیم‌های فروش مختلف در پایه جغرافیا، محصول، برند و... امکان دریافت گزارشات مختلف به تفکیک تیم فروش و امکان مقایسه وضعیت تیم‌های فروش در لحظه

 
انبارداری
 • امکان چند انباره و ماهیت انبار شامل
  1. انبار محصول
  2. انبار مواد اولیه
  3. انبار کالای نیمه ساخته
  4. انبار ملزومات
  5. انبار قطعات
  6. انبار قرنطینه
  7. انبار ضایعات
 • ثبت اسناد تعدادی و ریــــالی انبار مبتنی بر فرایندهای داینامیک
 • ارزش‌گذاری اسناد انبار به صورت به لحظه یا زمان‌بندی شده مبتنی بر روش‌های زیر و صــدور اســناد مالی مربوطه : - استاندارد - میانگین موزون - FIFO - شناسایی ویژه
 • دریافت اســـــناد انبــــــار براســاس زیرسیستم خـــرید و فــــروش
 • امــکان بسـته بنـــدی چـــند سـطحی کالا و پوشـش وزن و حــجــم
 • امکان اطلاع‌رسانی مبتنی بر فرآیند به صورت پیام کوتاه و ایمیل و نامه در سیستم اتوماسیون اداری
 • امکان ردیابی کالا در سطح
  1. کالا
  2. سری ساخت و تاریخ انقضا
  3. UID (مبتنی بر بارکد و RFID)
 • ابـــــزار ســـفارش‌گــذاری برای تامــــین کننده و انـــبــــار مـرکــــــزی
 • امکان کنتـــــرل فــــرایندهای پایان روز با ابزار بستن روزکاری انبار
 • امـــکان بــرقـــــراری ارتباط با نرم‌افـــــزار انـــبـــــار مـکانیـــزه (WMS)
 • امکان تعریف نقطه سفارش کالا
 • انبار گردانی
 • گزارش دید 360 هر کالا، تعداد موجودی، رسید ها و حواله‌ها، سریال و Batch numberهای موجود از هر یک نوع کالا، فاکتورهای مرتبط با آن کالا

 
اتوماسیون اداری
 • امکان ثبت نامه‌های رسمی و اداری به‌صورت اندیکاتور با قالب شمار‌ه‌های مشخص
 • امکان مراودات و مکاتبات درون‌سازمانی، ارسال وظیفه، ست کردن قرار ملاقات و تعریف پروژه
 • تعریف جریان کاری و فرایندها میان بخش‌ها مـخـــتلـــف ســـــازمـــــان
 • امکان ایجاد کارتابل مجزا برای هر کاربر
 • امــــکان ایجـــاد نامـــــه‌های تاییدیه در همه‌ی بخـــش‌های ســـیســتم
 • تعریف فـــرم نظرسنجی
 • امکان تعریف قالب های متنوع مکاتبات جهت سهولت استفاده پرسنل
 • امکان ایجاد درخواست‌های مرخصی و ماموریت و... و ارجاع خودکار به مدیر مربوطه هر واحد

 
حقوق و دستمزد
 • تعریف حکم در سیستم
 • فیش حقوقی اتوماتیک
 • ثبــت اطلاعـــات کارکنان
 • چــــــارت ســــــازمــــانــی
 • امـکان تعــریف چـنـد سمــت بـــرای یـــک پـــرســـنل
 • محـــــاسبه‌ی مـــالیات بر حقـــوق به انـــواع روش‌ها
 • تهیه‌ی دیسکت پرداخت حقوق برای تمامی بانک‌ها
 • اقســــاط ماهانه، مانده وام و خـــــالص پرداخـــتی حقــــوق کارکـــنان
 • تهیه‌ی دیســکت‌های قــــانونی بیمه و مـــالیات با فرمت‌های مورد پذیرش
 • امکان اتصــال سیســتم حــقـــوق و دســـتمزد را به سیســتم ورود و خروج کارکنان

 
اموال
 • محـــــــاســــــــبـه‌ی اســــــتـهــــلاک دارایــــی‌ها
 • گــــــزارش‌گــــــیری‌های متــــنـــوع از دارایی‌ها
 • پلاک‌گــــــــذاری و طـــــبقه‌بنــــدی دارایـــــی‌ها
 • مدیریت تحصیل، تبدیل و جابجایی امـــــوال
 • امــــکان تعـــــدیل کاهشی و افزایشی امــوال
 • جدول استهلاکات مـــوضوع مــاده 149 قانون مالیات‌های مستقیم


کسب و کارهایی که به مبنو اعتماد دارند