زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی چیست؟

/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C

زبان برنامه نویسی واسط ارتباطی بین کامپیوتر و برنامه نویس می باشد، تا دستورات خود را توسط آن به کامپیوتر انتقال دهد.زبان های برنامه نویسی در واقع به این علت به وجود آمده اند که ارتباط با کامپیوتر را آسان کنند.